Vi svarar på era vanligaste frågor

Allmänt om Norrlogisk

Vad innebär Norrlogisk?

Mjölk med minst 25% lägre klimatavtryck än genomsnittsmjölken i Sverige. Den norrländska mjölken har från början naturligt lägre klimatavtryck. Men vi nöjer oss inte med det. Nu ställer vi också om våra mjölkgårdar för att bli ännu mer hållbara! Resultatet är Norrlogisk mjölk med 25 % lägre klimatavtryck än rikssnittet. Rikssnittet för svensk mjölk är enligt RISE klimatdatabas 1kg koldioxidekvivalenter per kilo mjölk. I en global jämförelse är det lågt. Och nu tar vi det ytterligare 25 % lägre. Gårdarna som producerar Norrlogisk mjölk ingår i ett program där de åtar sig att göra flera olika åtgärder för att både minska klimatavtrycket och öka den biologiska mångfalden.

I programmet ingår:

• Korna får sojafritt foder med lägre klimatpåverkan och som inte bidrar till skövling av regnskog.
• Korna får fodertillskott som minskar deras metanutsläpp (ja, när de rapar och fiser).
• Gödslet är klimatsmart och sprids med de metoder som ger lägst klimatpåverkan.
• Gårdarna använder bara el från förnybara energikällor.
• Transporterna från gårdarna till mejerier och lager körs på fossilfritt bränsle.

Resan har bara börjat, och programmet kommer fortsätta utvecklas för att hela tiden ligga i framkant när det gäller hållbar mjölkproduktion.

Varför gör ni inte denna omställning på alla gårdar?
Norrmejerier har antagit klimatmål i enlighet med Science Based Targets vilket innebär att vi ska minska klimatavtrycket på våra gårdar med 25 % till 2031. Norrlogisk mjölk är ett steg i detta långsiktiga arbete som möjliggör kunders och konsumenters medverkan till omställning. Genom att skapa ett helt nytt varumärke så belyser vi frågan och visar att det är möjligt att producera mjölk med lägre klimatavtryck. Om våra kunder och konsumenter väljer denna mjölk så kan vi öka produktionen och tillsammans skapa en långsiktigt hållbar produktion. Då krävs det att vi alla bidrar.

Foder och fodertillskott till korna

Vad är det för tillskott korna får för att minska metanutsläppen och hur funkar det?

Bovaer är ett fodertillskott som är godkänt i EU. Bovaer hämmar ett enzym i sista steget i metanproduktionen vid fodersmältningen. Det är inget som påverkar kornas välmående, och det påverkar inte själva mikroorganismerna i kons våm eller idisslingen. Det har utförts ett 50-tal studier under 10 år och man kan inte se att detta påverkar vare sig kon eller mjölken. Fodertillskottet är en av de åtgärder som görs för att minska mjölkens klimatavtryck. Metanutsläppen från fodersmältningen står för hela 50 % av gårdens avtryck och därför är det en väldigt viktig del att minska så mycket som möjligt. Med hjälp av Bovaer minskar metanutsläppen från kon med 30 %. Här kan du läsa mer om Bovaer: Minimizing methane from cattle | DSM

Hur stor dos Bovaer får kon?

En kvarts tesked per ko och dag räcker. Och det påverkar inte korna negativt på något sätt.

Vad innehåller fodertillskottet Bovaer?

Fodertillskottet som vi använder heter Bovaer och den aktiva substansen i det är 3-nitroxipropanol som är godkänd som en fodertillsats i EU sedan februari 2022. Detta godkännande föranleddes av en rigid utvärdering av EFSA där man kollade på om det var säkert för djuren, konsumenterna och miljön samt om den verkligen hade en metanreducerande effekt.

Vid kornas fodersmältning så bildar mikroorganismer metan från vätgas och koldioxid. 3-nitroxidpropanol hämmar ett enzym i sista steget av metanproduktionen och minskar på så sätt metanproduktionen med 30%. Detta påverkar inte mikrofloran i kons våm, eller kon i övrigt, och inte heller gödslet eller mjölken. En fjärdedels tesked per ko per dag är allt som krävs för att minska metanproduktionen med 30% och vår foderleverantör blandar in det i det vanliga mineralfodret.

3-nitroxipropanol är ett godkänt fodertillskott för idisslande djur och inte ett läkemedel, se EFSAs godkännande

Är kon en klimatbov?

Nej, kon är en klimathjälte! Jordbruket och de svenska mjölkkorna ger oss högvärdiga livsmedel som bidrar till livsmedelsförsörjning. Korna håller våra landskap öppna och bidrar till ökad biologisk mångfald och kolinlagring. Det tycker vi är fantastiskt och vi vill lyfta mjölkkon som miljöhjälte i stället för klimatbov. För att vi ska nå Parisavtalets klimatambition behöver vi alla jobba med att minska vårt klimatavtryck. Norrmejerier har satt mål i ambition med Parisavtalet och det innebär att vi ska minska klimatutsläppen från vår mjölkråvara med 25% till 2031, Norrlogisk mjölk är ett steg på denna resa. Vi har analyserat vilka utsläpp vi har på gård och vad det finns för åtgärder vi kan göra för att minska dessa. Dessa åtgärder omfattar bland annat sojafritt foder, metanreducerande fodertillskott, grön el och klimatsmart gödsel. Djuren är alltid vårt fokus och vi skulle inte göra detta om det äventyrade deras välbefinnande.

Läs gärna mer om jordbruk och klimat på Jordbruksverkets hemsida Jordbruket och klimatet – Jordbruksverket.se

Skillnaden mellan Ekologisk och Norrlogisk mjölk

Vad är skillnaden mellan Norrlogisk och ekologisk mjölk?

Norrlogisk mjölk har fokus på klimat och har minst 25% lägre klimatavtryck. Ekologisk produktion har flera andra mervärden exempelvis används inga kemiska bekämpningsmedel. Växt- och djurhållning ska vara i balans, så att djuren i första hand äter foder från den egna gården och stallgödseln används för att ge näring åt den egna åkermarken. En ekologisk gård med djurhållning fungerar därmed som ett kretslopp, där alla gårdens resurser används på ett effektivt sätt.

Norrlogisk mjölk kommer från mjölkgårdar där vi gjort extra insatser för att minska klimatavtrycket. Det innebär bland annat gödsel med lägre klimatpåverkan, sojafritt foder, fodertillskott som minskar kornas metanutsläpp och el från förnybara energikällor. Resultatet är en mjölk med minst 25% lägre klimatavtryck än genomsnittsmjölken i Sverige. Om man är ute efter ett lägre klimatavtryck så är Norrlogisk ett bra val.

Varför är klimatavtrycket högre på en ekologisk mjölk?

Ekologisk produktion är bra på många sätt. Det innebär bland annat att man inte använder naturfrämmande bekämpningsmedel eller konstgjorda gödningsmedel. Växt- och djurhållning ska vara i balans, så att djuren i första hand äter foder från den egna gården och stallgödseln används för att ge näring åt den egna åkermarken. En ekologisk gård med djurhållning fungerar därmed som ett kretslopp, där alla gårdens resurser används på ett effektivt sätt. Ekologisk produktion bidrar även till en ökad biologisk mångfald, både pga. den låga användningen av bekämpningsmedel men också pga. den varierade växtföljden. Ekologisk odling ger ofta lägre skördar vilket innebär att produkterna kan få ett högre klimatavtryck än konventionella produkter. 

Varför är inte Norrlogisk mjölk ekologisk?

För Norrmejerier är både ekologisk och Norrlogisk mjölk viktiga! Varför vi inte kombinerar detta i dagsläget beror på att det metanreducerande fodertillskott som korna får för att minska metanutsläppen ännu inte är godkänt för ekologisk produktion.

Av vilken anledning är inte det metanreducerade fodertillskottet ekologiskt?

Den ekologiska förordningen beslutas av EU och processen för att uppdatera den tar längre tid än vad ett godkännande för ett fodertillskott i en konventionell produktion tar. Det är anledningen till att fodertillskottet kan vara godkänt i EU men inte för ekologisk produktion.

Idag är inte metanreducerande fodertillskottet godkänt i ekologisk produktion men de övriga åtgärderna som finns med i programmet kan man jobba med även på ekologiska gårdar. För att nå en produktion med så lågt klimatavtryck som möjligt så måste man jobba inom alla områden och ständigt se vad man kan förbättra för att minska sitt avtryck.

Mjölkproduktion och klimatet

Är vanlig mjölk dålig för klimatet?

Nej, mjölk är redan från start ett väldigt bra livsmedel och svensk mjölk har låg klimatpåverkan som ligger 60% lägre än världsgenomsnittet. Svensk mjölk är näringsrikt och innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver varje dag. Svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen och användning av antibiotika på svenska mjölkgårdar är noga kontrollerad och världsunikt låg. Kor omvandlar gräs, som vi människor inte kan äta, till näringsrik mjölk som är bra både för hälsan och miljön.

Är det inte bättre att vi slutar med mjölk helt och hållet?

Svenska mjölkbönder bidrar till flera ekosystemtjänster som kolinlagring och pollinering, som är värda miljarder för samhället. Sverige behöver betande djur.

Mjölkbönderna är till stor del motorn på landsbygden och varje mjölkbonde genererar i snitt ytterligare åtta jobb. Mjölkproduktionen skapar arbetstillfällen och är en förutsättning för en levande landsbygd med skola och livsmedelsbutiker. Varje mjölkbonde genererar i snitt ytterligare 8 jobb. Sverige är bara självförsörjande till 70 procent på mjölkprodukter. Om vi blir självförsörjande på mjölkprodukter skulle det ge 11 000 nya jobb. Källa: Svensk mjölk i siffror – Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se)

Varför är mjölk från Norrland bättre än annan mjölk?

Norrland har ett unikt geografiskt läge som skapar bra förutsättningar för odling av gräs- och klövervallar och därmed mjölkproduktion. Det ljusa halvåret i kombination med en relativt låg medeltemperatur och god vattentillgång har flera positiva effekter, bland annat bidrar det till snabbt växande gräs och klöver med ett högt närings- och energiinnehåll.

Det norrländska klimatet och odlingens inriktning gör också att risken för angrepp av växtskadegörare är mindre, vilket i sin tur minskar behovet av kemiska bekämpningsmedel. De fleråriga vallarna bidrar även till mindre erosion av jordar och högre mullhalt som binder både vatten och koldioxid i marken. De norrländska mjölkgårdarna har en större andel vallodling än den genomsnittliga mjölkgården. Vallens stora rotsystem bidrar till kolinlagring i marken.

Allt detta gör att norrländsk mjölk redan från start har lägre klimatpåverkan än genomsnittsmjölken i Sverige.

Är det klimatsmart att köra mjölk från Norrland ner till Stockholm?

Livsmedel transporteras varje dag från leverantörer till dagligvarubutikerna, det kan vi inte undvika. Det vi däremot gör är att vi kommer att transportera Norrlogisk mjölk i lastbilar som körs på fossilfritt bränsle. Läs mer om fossilfritt drivmedel

Är det inte bättre om vi slutar helt att dricka mjölk och i stället odlar havre till havredryck, det har ju ännu lägre klimatpåverkan?

Det stämmer att en liter havredryck har ett lägre klimatavtryck än en liter mjölk. Om man räknar på näringstätheten i produkterna så är det dock inte lika enkelt. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag.

Betande kor är också viktigt för att bevara den biologiska mångfalden. Kor kan beta på fält där det inte går att odla någonting annat och om dom skulle försvinna så växer det igen vilket är förödande för den biologiska mångfalden.

Kor äter dessutom gräs och omvandlar det till högvärdiga livsmedel som vi kan äta. Gräset har stora rotsystem som lagrar in kol i marken och fungerar därför som en kolsänka. Om man skulle odla ettåriga grödor i stället för gräs så skulle denna kloinlagring inte ske. Detta finns beskrivet i en rapport som forskningsinstitutet RISE har tagit fram, Betydelsen av mjölkproduktion i Norrland sett ur ett miljö- och systemperspektiv, som finns på Norrmejeriers hemsida. RISE-rapport.

Man kan säga att korna är en del i ett naturligt kretslopp, kor äter gräs, vid fodersmältningen bildas metan som de rapar och fiser ut, metanet omvandlas till koldioxid som sedan lagras in i gräset. Detta kretslopp beskrivs i rapporten ”Framtidens Jordbruk. Mjölk och Nötkött”. Läs rapporten

 

Hittar du inte svar på din fråga? Maila din fråga till forum@norrmejerier.se