Hållbar norrländsk omställning:
Så sänker vi klimat­avtrycket

Norrlands unika ljus och klimat

Norrland har ett unikt geografiskt läge som skapar bra förutsättningar för odling av gräs- och klövervallar – och därmed mjölkproduktion.

De norrländska gårdarna har en positiv inverkan på klimatet då en stor del av deras areal består av just vall. I Norrmejeriers upptagningsområde odlas vall på 70–80 % av åkerarealen, jämfört med drygt 40 % sett till hela Sveriges åkerareal.

Vallen bidrar till att binda kol i marken tack vare sitt stora rotsystem, permanenta marktäckning och ingen jordbearbetning. I regionen odlas 40 000 hektar vall vilket innebär att 82 000 ton kol årligen kan lagras in i marken.

Förhållandena ger Norrmejeriers produkter ett lägre klimatavtryck, helt naturligt. RISE har beräknat att Norrmejeriers gårdar bör ha ett klimatavtryck på 0,9 kilo koldioxidekvivalenter per kilo mjölk.
Läs rapporten här.

Tillsammans med de åtgärder som gårdarna nu gör så innebär det att Norrlogisk mjölk har hela 25 % lägre klimatavtryck än genomsnittsmjölken i Sverige.

Hög energi –
låga bekämpningsbehov

Det ljusa halvåret i kombination med en relativt låg medeltemperatur och god vattentillgång har fler positiva effekter. Det bidrar bland annat till snabbt växande gräs och klöver med ett högt energi- och näringsinnehåll.

Användningen av växtskyddsmedel är låg i regionen jämfört med sydligare delar av landet. Det beror både på den höga andelen vall och på de kalla vintrarna som håller insekter och sjukdomar borta.

Allt detta gör Norrland till en unik plats för hållbar mjölkproduktion som kan bidra till en hållbar livsmedelsförsörjning.

Norrlogisk ingår i Norrmejeriers produktsortiment. Här kan du läsa mer om Norrmejeriers omfattande hållbarhetsarbete som gör gott både för Norrland, Sverige och planeten.

Mer information hittar du också i Norrmejeriers Klimatrapport samt i
RISE-rapport.

En del av vår klimatresa

Jordbruket och de svenska mjölkkorna ger oss högvärdiga livsmedel som bidrar till livsmedelsförsörjning. Korna håller våra landskap öppna och bidrar till ökad biologisk mångfald och kolinlagring. Det tycker vi är fantastiskt och vi vill lyfta mjölkkon som miljöhjälte. För att vi ska nå Parisavtalets klimatambition behöver vi alla jobba med att minska vårt klimatavtryck. Norrmejerier har satt mål i ambition med Parisavtalet och det innebär att vi ska minska klimatutsläppen från vår mjölkråvara med 25% till 2031, Norrlogisk mjölk är ett steg på denna resa. Vi har analyserat vilka utsläpp vi har på gård och vad det finns för åtgärder vi kan göra för att minska dessa. Dessa åtgärder omfattar bland annat sojafritt foder, metanreducerande fodertillskott, grön el och klimatsmart gödsel. Djuren är alltid vårt fokus och vi skulle inte göra detta om det äventyrade deras välbefinnande.

Läs gärna mer om jordbruk och klimat på jordbruksverkets hemsida Jordbruket och klimatet – Jordbruksverket.se

En unik plats för hållbar
mjölkproduktion

Sojafritt foder med lägre klimatavtryck

Väl valt foder är en viktig del i att minska mjölkens klimatavtryck. Både för att minska utsläppet av växthusgas när fodret produceras, och för att minska djurens metangasutsläpp.

Korna på våra gårdar äter mest gräs och spannmål som till stor del är odlat på den egna gården. Dessutom äter kor ofta åkerbönor, ärtor, raps och soja eftersom de behöver mer protein än det finns i gräs.

Det inköpta fodret står för cirka 18 % av mjölkens klimatavtryck. Även om soja bara ingår till en liten del så är det en starkt bidragande orsak till det relativt höga klimatavtrycket.

I produktionen av Norrlogisk mjölk ger vi sojafritt foder till korna. Proteinet kommer i stället från raps och drank (en restprodukt av spannmål från etanolproduktion). Det innebär att fodret får 20–30 % lägre klimatavtryck.

Tillskott som minskar metangasutsläppen

För att få ut energin korna behöver ur växterna de äter har de ett snillrikt matsmältningssystem. En bieffekt är metangasen som produceras, och som korna släpper ut genom rapar och fisar. Den största delen av mjölkens klimatavtryck, cirka 50 %, kommer från just det.

Bovaer är ett fodertillskott som är godkänt i EU, av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Deras utvärdering visar att Bovaer inte påverkar vare sig korna, människorna eller mjölken negativt. Bovaer hämmar ett enzym i sista steget i metanproduktionen vid fodersmältningen, det påverkar inte själva mikroorganismerna i kons våm eller idisslingen. Det har utförts ett 50-tal studier under 10 år och man kan inte se att detta påverkar varken kon eller mjölken. Fodertillskottet är en av de åtgärder som görs för att minska mjölkens klimatavtryck. Metanutsläppen från fodersmältningen står för hela 50% av gårdens avtryck och är därför en väldigt viktig del att minska så mycket som möjligt. Med hjälp av Bovaer minskar metanutsläppen från kon med 30%.

Här kan du läsa mer om Bovaer: Minimizing methane from cattle | DSM

Om man räknar med metanproduktionen under hela kons livstid så ger tillskottet en minskning på cirka 25 % av det totala avtrycket från fodersmältningen.

Så här funkar tillskottet: Mikrober hjälper till med nedbrytningen av växterna i kornas magar. Det frigör väte och koldioxid vilka ett enzym bildar metan genom att kombinera. Fodertillskottet dämpar enzymet – och mindre metan bildas. En kvarts tesked per ko och dag räcker. Och det påverkar inte korna negativt på något sätt.

Endast grön el från förnybara energikällor

Gårdarna som producerar Norrlogisk mjölk använder uteslutande grön el. Med grön el menas att den kommer från förnybara källor såsom vind, vatten och biobränsle.

Transporterna körs på fossilfritt bränsle

Även transporterna är viktiga för att minska klimatavtrycket. Mjölken som ingår i Norrlogisk produktion hämtas in från gårdarna med tankbilar som går på fossilfria bränslen.

Till kunder inom restaurang och storkök låter vi Norrlogisk gå med samma transport som deras övriga varor. Det pågår ett arbete att även ställa om dessa transporter till fossilfritt bränsle.

Vårt mål inom Norrmejerier är att 50% av alla våra transporter (även alla produkter utöver Norrlogisk) ska ske med fossilfritt bränsle år 2025 och 100% år 2030. År 2022 var andelen 47% så just nu ligger vi före tidplanen.